DieĹĄa je dar.
dieĹĄa je dar . sk

Fenomén dos? dobrého rodi?a

06. 07. 2012

By? dobrými rodi?mi. Fenomén doby.  

Za „našich“ ?ias  nás rodi?ia odkladali do jasiel, aby mohli budova? 5ro?nicu v našej socialistickej vlasti.. Za našich detských liet sme boli ako deti (?asto ve?mi mladých rodi?ov)  odchované na „klasickej socialistickej výchove“. A to najmä v duchu kam die?a posadíš, tam by malo sedie? a malo by predovšetkým poslúcha? a bezvýhradne cti? dospelého jedinca. To, že zdrojom tejto úcty nebol skuto?ný rešpekt, ale strach, nebolo ?as skúma?. Dôležitejšie veci bolo potrebné rieši? ako ledabolo sa zamýš?a? nad životom. Socialisti to pekne zariadili, aby dospelí nemali ?as pomyslie? na takmer ni? duchaplné. Bolo nutné zabezpe?i? všetko potrebné pre domácnos?, vystá? rady na ovocie, ?i prípadne nejaký ten "výdobytok doby". Tak sme sa ako deti vä?šinou s k?ú?ikom na krku potulovali kdesi po ihrisku, alebo lepšie po panelákovom sídlisku, kým nás mama z okna nezavolala na ve?eru. Po ve?eri najes?, vycika? a spa?.  

Štýl socialistickej výchovy akoby sa obmedzoval viac-menej na nevyhnutné úkony okolo die?a?a než na die?a samotné. Akoby jej duch spo?íval v tom, že „ak sa o die?a dobre (fyzicky a materiálne) postaráme, sme dobrými rodi?mi.“

Cite?ne tu však akosi chýbala pozornos?, oh?ad na vnútorné potreby (psychické) die?atka. Tento ?lánok však nemá vyznie? ako kritika.  Niežeby naši rodi?ia nerobili, to najlepšie ?o vedeli. Ale áno, práveže vä?šinou robili to najlepšie pod?a dostupných možnosti. Nebolo zvykom bežne písa? (nedajbože ?íta?) ?lánky o psycho-motorickom vývoji die?a?a v „maminkovských“ ?asopisoch ani knižných publikáciách. Všetci vieme, že dostupnos? informácií bola vo ve?kej miere obmedzená. Podmienky pre výchovu a všeobecne zažité názory skrátka predur?ovali tento prístup k de?om. Napriek tomu a práve za to Vám zo srdca môžeme po?akova? drahí rodi?ia, že ste nám dali to, ?o ste vedeli a mohli. Vychovali ste z nás predsa dobrých a slušných ?udí.

Život však ide ?alej. A život ako taký sa predovšetkým vyvýja a ide stále dopredu. Ako sa hovorí „evolúciu nezastavíš“ a vo výchove to platí dvojnásobne. Zo  socialistických deti vyrástli kapitalistickí rodi?ia, túžiaci da? vlastným de?om najmä to, ?o sami nedostali.

Vä?šina rodi?ov by to asi pomenovalo spôsobom, že chcú da? svojim de?om všetko, ?o je v ich silách. Okrem materiálneho zabezpe?enia, lásky, istoty a pozornosti, však chcú da? dnešní rodi?ia de?om dokonca aj celého seba. Die?a sa stáva stredobodom Vesmíru hne? po svojom narodení. Celý svet sa sná? sústredí na die?a, po tom ?o sa narodí. Hne? za ním sú to pois?ovací agenti :)

?ím viac chceme by? dobrými rodi?mi, tým viac nás tla?í pocit "da? die?a?u všetko“.  Chceme to všetko robi? správne a hlavne nechceme robi? chyby. Možno to nazva? „Fenomén pozornosti prehnanej“. alebo „Fenomén rodi?ovskej snaživosti“. ?asopisy, knihy, internet. Prelúskame takmer všetko, aby sme sa nimi stali, aby sme nimi boli - tými dobrými rodi?mi.

Maminky a tatinkovia, mali by ste vedie?, že ste skvelí presne takí, akí ste. Že pre svoje deti robíte dos?. Takí s?ítaní a fundovaní rodi?ia ako ste vy pred Vami žiadni ešte neboli. Len sa už  prosím presta?te to?ko snaži?. Urobte si priestor pre seba – uvo?níte tým priestor pre Vaše die?a. Možno sa pod tou všetkou Vašou snahou skrátka iba „nevie v prata? do kože“,  možno ob?as tiež potrebuje by? samé so sebou. Bez Vás. Ak sa to nenau?íme, kým sú deti malé, staneme sa ich ve?nými „služobníkmi“. Zoberú si nás celých, lebo ako sa hovorí „ke? dávajú tak ber“. Neostane nám ani kúsok pre seba. Môžeme de?om dáva? v každom momente ich života lásku (aj ke? sme ?aleko, garantujem Vám, že to budú cíti?). Nie je však potrebné dáva? de?om neustálu pozornos?. To je predsa neuverite?ne vy?erpávajúce. V kone?nom dôsledku to neprospeje Vám ani die?a?u. Nie je potrebné sa v každom momente neustále sa snaži? a dáva?, dáva?, dáva?.. Až kým neodpadnete. To je v zásade obrovská nerovnováha. Predstavte si sami seba, že by Vám niekto venoval takúto sústavnú pozornos?  a všetku svoju energiu sústredil iba na Vás. Ako by ste sa cítili?  Ako by ste reagovali? 
Možno by ste sa pokúsili utiec? :). Alebo by ste  proste za?ali „vyšilova?“, lebo by ste nevedeli, ?o si s to?kou energiou po?a?. Dnes tomu hovoríme napr. hyperaktivita :)

Milí rodi?ia,  je úctyhodné a skvelé všetko to, ?o všetko pre svoje deti robíte.  Je viac než chvályhodné, že sa v dnešnej „uponáh?anej“ dobe snažíte da? svojim de?om zo seba to najlepšie. Že už takmer každý z nás vidí nevyhnutnos? budovania citovej väzby od narodenia. Je úžasné, že dnes sa už vä?šina rodi?ov sa snaží riadi? vlastným srdcom a zdravým úsudkom, namiesto zaužívaných predsudkov..

Dávajte však len to?ko energie, aby to nebolo príliš pre Vás – vtedy to nebude príliš ani pre Vaše die?a :)

Ve?a  pohodových dní s Vašimi de?mi želá


 
                   kolektív Die?a je Dar


Autor ?lánku: Luna Regina Koch

Tento text bol originálne publikovaný prostredníctvom www.dietajedar.sk a je možné ho v neskrátenej a neupravenej podobe šíri? nekomer?ným spôsobom s menom autora a aktívnym odkazom na túto webovú stránku.