DieĹĄa je dar.

Ako urobi? z nadaných detí priemerných dospelých? Naše školstvo pozná odpove?

20. 04. 2012
„Bola kedysi doba, kedy zvieratká mali svoju školu. Mali sa tam nau?i? beha?, liez?, lieta? a pláva?, a všetky zvieratká sa mali nau?i? všetko. Ka?ka bola obzvláš? dobra plavky?a, dokonca lepšia než jej u?ite?. Lieta? vedela priemerne. A v behaní bola beznádejným prípadom. Pretože mala v tomto predmete tak zlé známky, musela potom zostáva? po škole a nemohla chodi? na hodiny plávania, musela totiž trénova? behanie. A to robila tak dlho, až sa stala priemernou i v plávaní. Priemerne známky boli ale prípustné, a preto si kvôli tomu nikto nerobil starosti, okrem ka?ky samotnej. 
Na orla sa pozerali ako na problémového žiaka. Prísne ho trestali, pretože používal svoju vlastnú metódu pri hodine lezenia, a ti i napriek tomu, že nad všetkými zví?azil a bol na vrchole stromu ako prvý. 
Zaja?ik bol zo za?iatku v behu medzi najlepšími v triede. Ale kvôli ve?kému množstvu dou?ovacích hodín z plávanie sa zrútil a musel zo školy odís?. 
Veveri?ka bola najlepšia v triede v lezení. Ale jej u?ite? lietania ju nechal vždy pri hodine štartova? zo zeme miesto z vrcholu stromu. za?ali ju bolie? kríže z pre?ažovania pri štartoch a tak veveri?ka za?ala dostáva? viac trojok z lezenia viac pätiek z behania. 
Na konci roku mal závere?nú re? ako najúspešnejší žiak abnormálny úhor, ktorý vedel dobre pláva?, ale len trochu beha?, trochu liez? a trochu lieta?.." 

Autor: MVDr. Eva Štarková 

Výborná lektorka, ktorá vedie Kurzy Montessori a matka dvoch detí. Na základe vlastných skúseností so školským systémom, ktorý nenap??al potreby jej detí, sa za?ala zaobera? rôznymi alternatívami až dospela k Montessori metóde. Venuje sa jej už bezmála 20 rokov, založila vlastnú Montessori škôlku v Košiciach a v sú?astnosti vedie semináre Montessori v ?echách, na Slovensku i v Ma?arsku. Pri výuke využíva svoje skúsenosti matky a bohaté praktické skúsenosti získané pri práci s de?mi vo svojej škôlke. Dalšie informace nájdete tiež na jej webových stránkach: www.alfamilia.sk. Zdroj: http://www.centrumindigo.cz